อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้บุคลากรกองทุนคุ้มครองเด็ก ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้บุคลากรกองทุนคุ้มครองเด็ก ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่ทำงานด้านกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]