อบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแถะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]