ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคม
เเละความมั่นคงพองมนูสย์ผึ้งหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับ ตำรวจภูธร จ.สฎ./กอ.รมน.จ.สฎ./ตม.จว.สฎ./กองร้อย อส.จ.สฎ. 1/สรจ.สฎ/สจจ.สฎ/สพร. 11 สฎ/สสค.สฎ/สปส.สฎ. และศปข.8 ในพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 แห่ง แรงงานทั้งหมด 387 คน พื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการตรวจสอบ

  • ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
  • ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  • ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]