เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ รับตัวเด็กจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]