เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]