เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทย อีกทั้งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนบ้านซอย 2 จำนวน 10 ทุนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดพุทธบูชา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]