เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานผู้สูงอายุ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และ “ต้นแบบเมืองสมุนไพร ห้างไกล NCDs สังคมผู้สูงวัยคุณภาพ” โดยมีนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]