เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ชวยเหลือคนพิการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]