เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 3 พื้นที่ 8 ราย ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จำนวน 2 ราย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน จำนวน 2 ราย และ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 392,900 บาท(สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี ประธานกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนตำบล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]