เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอาย ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำงบประมาณ 2566 ในการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 9 ราย จากเทศบาลตำบลเวียง จำนวน 3 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด จำนวน 1 ราย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน 1 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรหมคร จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415,803.25 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยมีนายณรงค์ ถนอมศักดิ์รี ประธานกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนตำบล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]