เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2565-2570)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2565-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2565-2570)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]