เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565-2567)

วันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565-2567) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และยกร่างประเด็นการขับเคลื่อนสมัชชาเครื่อข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565-2567)และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานและแนวทางการประเมินผลประเด็นสมัชชาฯ โดยมี ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]