เข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็น (ร่าง) ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2567)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็น (ร่าง) ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565- 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินงานด้านสตรีพิการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีพิการ รวมถึงผลกระทบที่กลุ่มเป้าหมายผชิญในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid – 19 และแนวทางการ จัดการในสถานการณ์ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]