เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์)

วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้คว ามเข้าใจในการจัดการทางด้านการวางแผน โดยมีท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]