เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบการขอรับงินสนับสนุนโครงการและระบบราบงานผลการจ้างงาน คนพิการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการและ ระบบราบงานผลการจ้างงานคนพิการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ทกรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]