เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้นำชุมชนวัดพระโยค อสม.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตกำเริบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]