เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสภาพการจ้างงาน การทำงานของแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำดังกล่าว ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]