เข้าร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ
ให้แก่คนพิการ และบรรยายพิเศษ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติกรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจให้แก่คนพิการและส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการเครือข่ายอย่างเต็มที่ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนาภาคใต้ตอนบน (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน โดยมี นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]