เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการ”

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล ต่ำแหน่งนิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการ”โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชก็จ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]