เชิญเป็นวิทยากรโครงการรพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย เป็นประจำทุกเดือนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยตาปี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]