เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนายชนะ ศรีไวยพราหมณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เพื่อเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]