เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชนะ ศรีไวยพราหมณ์ พนักงานขับรถ เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เพื่อเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และรับรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]