เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชนะ ศรีไวยพราหมณ์ พนักงานขับรถ เดินทางส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เพื่อเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]