เดินทางส่งเด็กพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์านี ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายชนะ ศรีไวยพราหมณ์ พนักงานขับรถ เดินทางส่งเด็กพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เพื่อเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]