เดินทางไปส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และนายชนะ ศรีวไวยพราหมณ์ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เดินทางไปส่งคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]