เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังมีการเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข อาศัยอยู่ตามลำพัง รายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าครองชีพพื้นที่ตำบลตะกรบ อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]