เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีบิดาเลี้ยงเดี่ยว อายุ 19 ปี เลี้ยงดูบุตร 9 เดือน เพียงลำพัง

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่อำเภอเคียนซา ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก และ ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตอก เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีบิดาเลี้ยงเดี่ยว อายุ 19 ปี เลี้ยงดูบุตร เดือน เพียงลำพัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมกรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปีญหาทงสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ในการนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการสานพลังเครือช่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม (ส่งเสริมและพัฒนานักสังคมสงเคราะห์น้อย)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]