เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จำนวน 2 ครอบครัว อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิดเพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.7) ในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]