เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษฒ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาในพื้นที่ตำบลกะแดะ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 9 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]