เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และผู้ขอรับความช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเบญจมาศ เสิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 2 ราย ณ อำเภอพนม อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]