เสวนาวิชาการเรื่อง ต่อต้านการค้ามนุษย์มุ่งสู่ Tier 1 ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่าน AppliationTeleconfenence

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง ต่อต้านการค้ามนุษย์มุ่งสู่ Tier 1 ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่าน AppliationTeleconfenence พิธีเปิดงานโดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา) และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]