แนะนำการใช้พลังงานและมอบรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาติดตามแนะนำการใช้พลังงานและมอบรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องตันของอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบรายงานดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการประหยัดพลังงานของหน่วยงานตามค่ามาตรฐานการใช้พลังงานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]