โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัยสู้ภัยสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม จัดโครงกรเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัยสู้ภัยสถานการณ์โควิค-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังและส่งเสริมให้ทุกช่วงวัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุ ตำบลเสวียด จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]