โครงการกระถางประดิชฐ์ คิดทำปุ๋ย ลุยเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล จัดโครงการใช้กระถางประดิษฐ์ คิดทำปุ๋ยลุยเกษตรอินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี นางอนงค์ ฉิมใหญ่ ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุและชุมชนสามารถผสิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ กระถางลดโลกร้อน เพื่อใช้ในครัวเรือน ลดรายจำย เพิ่มรายได้และลดปัญหาขยะใบไม้ ลดโฟมซึ่งเผาแล้วมีอันตราย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในชุมชนเสรีพล จำนวน 40 คน และผู้ที่มีความสนใจในชุมชน จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล ตำบลมะชามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กองทุนผู้สูงอายุและสวัสดิการของผู้สูงอายุ” และหัวซ้อ “จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน “และมีนางสาวอังสุมาสี ชสิทธิ์ นางสารรสิตา ทองศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]