โครงการการจัดการระบบริหารสารสนทศดิจิทัลเพื่อยกระดับงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการระบบบริหารสารสนเทศดิจิทัลเพื่อยกระดับงานกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Datipfund) และมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ Datipfund ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]