โครงการการศึกษาดูงาน “การเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชนและดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล”(ศส.ปชต.) ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการการศึกษาดูงาน “การเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชนและดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล”(ศส.ปชต.) ครั้งที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]