โครงการการส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ปี 2560

วันที่ 24-26 เมษายน 2566 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ปี 2560 โดยมีนางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]