โครงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564-2570 และเวทีสาธารณะด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564-2570 และเวทีสาธารณะด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด” ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]