โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายให้ความรู้และเป็นวิทยากรในกิจกรรมทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎรัธานี รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 26 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 38 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสุราษฎรัธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]