โครงการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลบ้านเพื่อการปรับสภาพบ้าน และการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ในการทั้งทางด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]