โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสังคมเคราะห์ 76 จังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสังคมคราะห์ 76 จังหวัด โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล และมีนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 700 คน โดยมอบอาหารกล่องแก่ผู้แทนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาค”ตู้ปันสุข” มูลค่า 1 หมื่นบาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องโถงหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]