โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการธนาคารเวลาของประเทศไทย ระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการธนาคารเวลาของประเทศไทย ระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสมาชิกธนาคารเวลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวการดำเนินงานธนาคารเวลา กลไก/รูปแบบการพัฒนาจัดการธนาคารเวลา และบทบาทหน้าที่และการจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายโกสุม ศรีนาวา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกล่าวต้อนรับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]