โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุซาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 94 แห่ง ณ โรงแรมวังใต้ อำเกอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]