โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเด็กสตรีพิการ และผู้สูงอายุภายในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเด็กสตรีพิการ และผู้สูงอายุภายในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อลดหรือขจัดปัญหาความเสื่อมล้ำ และป้องกันตลอดจนแก้ไข ปัญหาความยากจนของกลุ่มเด็กสตรีพิการ รวมทั้งสตรีคนพิการและดูแลคนพิการ โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวและบรรยายพิเศษสถานการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สตรีพิการในประเทศไทย ผู้กล่าวรายงานจัดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจาก ภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการคนพิการทั่ว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 80 คน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]