โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพัชรากรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้ เพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดเป็นองค์รวมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ โรงแรมเอส 22 สุราษฎร์ธานี โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านประชุมซูม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]