โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ สนง.พมจ. ประจำปี 2566 และนางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวง บรรยายแนวทางการตรวจราชการประจำปี 2566 ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]