โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ พม. ในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]