โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ประเด็น “การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ประเด็น “การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว” โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศคพ. ศปก.ต ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนองค์กรสตรี สภาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้จัด จำนวน 100 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]