โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการและทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สป.พม.

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวสุดาวรรณ จันทรเสนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการและทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สป.พม. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]