โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัยปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี มอบงินอุดนุนครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปิงบประมาณ 2566 เป็นเงินจำนวน 914,215.-บาท (เก้าแสนหนึ่งหมี่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลควนศรี องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกโต้ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรที่เดือดร้อนที่ ประสบปัญหาสังคมที่เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะ ยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]